Friday, September 24, 2010

ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါး


ႏိုင္ငံေရးသမားေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ပညတ္ေတာ္ (၁၀) ပါး

(Ten Rules For Being a Good Politician)

၁။မိမိကိုယ္ကို ႏွိမ့္ခ်ပါ။

ေနရာယူတတ္တိုင္း အာဏာရသည္မဟုတ္။ တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႕ သင့္မွာ မျဖစ္စေလာက္ အာဏာေလးပဲရွိတယ္ဆိုတာ နားလည္ထားပါ၊

အာဏာဆိုတာ စုေပါင္းလုပ္ရပ္ကေန ထြက္ေပၚလာျခင္းသာ ျဖစ္တယ္။

၂။အျခားသူမ်ားကိုေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံပါ။

ျပည္သူေတြႏွင့္ မကင္းမကြာေနပါ။ ေနာင္အခါသူတို႕ရဲ႕ ေထာက္ခံမူကို သင္လိုအပ္လာလိမ့္မယ္။

၃။မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားပါ။

အာဏာ ဘယ္မွာရွိသလဲ။

အျခားသူေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကို ငါ ဘယ္လို ရႏိုင္မလဲ။

ငါ့ကို ဘယ္သူေတြကေထာက္ခံမလဲ။

လူတိုင္းလူတိုင္းအေနနဲ႕ တစ္ခုခုေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ရရွီသြားတဲ့အေနအထားကိုဖန္တီးပါ။

၄။အထူးျပဳပါ။

သင္စိတ္၀င္စားတဲ့ဘာသာရပ္ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ပါ။အဲ့ဒီ ဘာသာရပ္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ သုေတသနျပဳပါ။

သင္ေလ့လာထားတဲ့ ဘာသာရပ္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ပါတီမန္ထဲမွာ သင္ဟာ က်ြမ္းက်င္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္ေနပါေစ။

ေနာက္ဆံုးေတာ့အျခားသူမ်ားက အမ်ားအေရွ႕မွာျဖစ္ျဖစ္၊ တစ္ဦးခ်င္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ သင့္အျမင္ကို ေမးျမန္းလာရတဲ့အထိ ျဖစ္လာမယ္။ ဒါဟာသင့္အေနနဲ႔ အေတာ္ၾကီးမားတဲ့ ေနရာရမူနဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမူျဖစ္တယ္။

၅။ရွင္းလင္းသဲကြဲျပီး လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ့ ပန္းတိုင္မ်ား ရွိပါေစ။

သင္ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ခံရခ်ိန္ကစလို႕ သင္ဘာေတြ စြမ္းေဆာင္လိုသလဲဆိုတာ ကိုသိပါ။

ကမၻာၾကီးကိုေျပာင္းလဲပစ္ဖို႕ေတာ့ မၾကိဳးစားပါနဲ႕။

အတိုင္းအဆရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါ။ (သင့္စိတ္ဓာတ္နဲ႕ကိုက္ညီတာျဖစ္ပါေစ။)

၆။ကိစၥရပ္မ်ားကို နားလည္ပါေစ။

သူေတသနျပဳပါ။

ေဒသႏၱရျပႆနာကေန ႏိုင္ငံတကာျပႆနာအထိ ဘယ္ကိစၥရပ္ကို ေဆြးေႏြးသည္ျဖစ္ေစ။ သင့္မွာ ေနာက္ဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ရွိေနေအာင္ေလ့လာထားပါ။

၇။သူတစ္ပါးေျပာတာေတြကို နားေထာင္ပါ။

အရာရာကို သင္သိျပီးသားလို႕မထင္ပါနဲ႕။

အျခားသူမ်ားရဲ႕ အေတြးအၾကံဳဟာ သင့္အေတြ႔အၾကံဳနဲ႔ မတူကြဲျပားႏိုင္တယ္။သူမ်ားရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳဳက သင့္အျမင္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ဖုိ႕အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္တယ္။

၈။ကရုဏာနဲ႔ ေလးစားသမႈနဲ႕ ဘယ္လိုျငင္းဆန္ရမလဲ ေလ့လာထားပါ။

"ဟင့္အင္း" (No) လို႕ ေျပာရတာ၊ ျငင္းဆန္ရတာ မလြယ္ပါဘူး။ သင္ျငင္းဆန္လိုက္သူရဲ႕ အကူအညီကို တခ်ိန္ခ်ိန္မွာ သင္ လိုေကာင္း လိုလာႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္သင္ျငင္းဆန္တဲ့အခါ တစ္ဖက္သားကို ေစာ္ကားလိုက္သလို မျဖစ္ပါေစနဲ႔။

၉။သင့္ေနရာကို နားလည္ပါေစ။

ပါလီမန္ရဲ႕ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း စည္းမ်ဥ္းေတြနဲ႔ အစဥ္အလာေတြကို ပို၍ နားလည္ေလ၊ အဲ့ဒါေတြကို အသံုးခ်ျပီး သင့္ရည္မွွွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုရ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိေလ။

၁၀။ေလးစားေလာက္သူျဖစ္ပါေစ။

အျခားသူမ်ားရဲ႕အျမင္မ်ားနဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို သင္က ေလးစားသမူရွိေၾကာင္း ျပပါ။သင္ဟာ ယံုၾကည္ေလာက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သိသာထင္ရွားပါေစ။

အက်င့္ပ်က္အျပဳအမူမ်ားကို သိေအာင္ေလ့လာထားပါ။

ယခင္ ၾသစေၾတးယ် ပါလီမန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ Vicki Bourne `ေရးသားေသာ “Ten Rules For Being a Good Politician” ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စီစဥ္သူ ဘေလာ့ခ္ဂါ ဒီမိုေဝယံ၊ အလင္းဆက္၊ ခမိခဆဲ

၂၄. စက္တင္ဘာလ. ၂၀၁၀

Ten Rules For Being a Good Politician

Vicki Bourne

Former Senator

Australian Parliament

1. Be humble

+ There is no positional power.

+ Be aware of how little power you have individually.

+ Power is only a product of collective action.

2. Be nice to others

* Keep people on side — you might need their support later.

3. Think strategically

+ Where is the power?

+ How can I get others to agree?

+ Who will back me?

+ Create a situation where everyone gains something.

4. Specialise

+ Pick a topic that interests you and research it thoroughly.

+ Become one of the experts in the Parliament on your topic.

+ Eventually, others will seek your point of view, publicly and privately, and this will give you considerable standing and influence.

5. Have clear, achievable goals

+ Know what you want to achieve from the time you are elected.

+ Do not try to change the world.

+ Pick objectives that are measurable (this is good for your own morale).

6. Understand the issues

* Research. If you are discussing any issue – local to international – make sure you have all the most up-to-date information.

7. Listen to others

+ Do not think you understand it all. Others’ experience will probably be different to yours, and they may help you re-think your view.

+ Anyway, in a democracy their view also counts.

8. Learn how to say “no”

kindly and with respect

* Sometimes this is not easy! But you might need that person’s support later so avoid offending.

9. Understand your Institution

* The more you understand the rules of procedure and the traditions of the parliament, the more you will be able to use these to achieve your goals.

10. Earn respect

+ Show you respect the views and experience of others

+ Demonstrate that you can be trusted

+ Learn to recognise corrupt behaviours

Vicki Worrall Bourne (born 22 October 1954) is a former Australian Democrats Senator for New South Wales from 1990 to 2002.

Bourne was born in Sydney; she attended the selective High School, Fort Street, and then UNSW where she obtained a BSc and MSc. She was employed as a research officer for Democrats Senator Colin Mason in 1978, in 1980 she joined the party, following Mason's resignation she was a research officer for Senator Paul McLean. She was elected to the Senate at the 1990 election, her term began on July 1, 1990. She was elected for a second them in 1996, and was defeated by Australian Greens candidate Kerry Nettle at the general election in 2001, her term ending on June 30 2002.

Shared by Blogger Demowaiyen, Alinsek , Kamikaze

24. September. 2010

No comments:

Post a Comment