Thursday, April 1, 2010

ဗုဒၶတရားေတာ္အရ ႏုိင္ငံေရ


"မင္းေကာင္းအစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္
မိမိတို႔ျပဌာန္းလိုေသာ ဥပေဒကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္မႈွရွိရမည္

ငါ့မွာ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္အာဏာရွိသည္ဆို
ကာမွ် သေဘာထားျဖင့္ ျပဌာန္းျခင္းမျပဳအပ္။
တရားဥပေဒကို ျပဌာန္းရာ၌အေၾကာင္းယုတၱိခိုင္လံ
ုမႈရွိျပီး စိတ္ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္သာ ျပဌာန္းရမည္..."

စကၠ၀တၱီသီဟနႏၵသုတ္

"ရဟန္းတို႔ အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး
အသင္တို႔သည္
အစဥ္မျပတ္စည္း႐ံုးညီညြတ္စြာသံဃာ ကိစၥကို ျပဳလုပ္၍ ေန၏။
အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး
အသင္တို႔သည္ သံဃာတာ၀န္ ဟူသမွ်ကို ေဆာင္ရြက္ေန၏။
အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး
သံဃာ၏ စည္းကမ္းဥပေဒ တခုခုကို မက်ဴးလြန္၊ မေဖာက္ဖ်က္၊
အၾကင္မွ်ေလာက္ ကာလပတ္လံုး
အသင္တို႔သည္ မိမိတို႔၏ သီတင္းသံုးေဖာ္အားလံုး၏ ခ်မ္းသာေရးကို ေၾကာင့္ၾက၍ေနၾက၏။
ထိုမွ်ေလာက္ကာလပတ္လံုး
အသင္တို႔သည္ ဆထက္ထမ္းပိုး တိုးတက္မႈ ရွိသြားေပလိမ့္မည္။
ဆုတ္ယုတ္မႈရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ"

မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္

"သင္တို႔သည္
မိမိၾကိဳက္ကိုသာလွ်င္ မိမိ၏မွီခိုအားထားရာ ျပဳျပင္လုပ္ၾကေလာ့။
ဤ သံသရာပင္လယ္၌ မိမိကိုယ္ကိုသာလွ်င္ ကၽြန္းျပဳလုပ္ၾကေလာ့။
ဓမၼကို မိမိ၏ကၽြန္းျပဳလုပ္ၾကေလာ့။ ဓမၼကို ကိုးစားၾကေလာ့"

(ဗုဒၶ)

"ငါပရိနိဗၺာန္၀င္စံခ်ဳပ္ျငိမ္းြားျပီးေနာက္ ငါညႊန္ျပထားခဲ့သည့္
တရားဓမၼႏွင့္ ၀ိနည္းအဆံုးအမမ်ားသည္
သင္တို႔၏ ဆရာပင္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္ ဟုလည္း တရားဓမၼႏွင့္ ၀ိနည္းကို ေစာင့္ထိန္းအားကိုးၾက"

(ဗုဒၶ)

"၀ဇၨီမင္းတို႔သည္
မၾကာခဏ အညီအညြတ္စည္းေ၀း၍
တိုင္းေရးျပည္မႈကိစၥမ်ားကို ေဆာက္ရြက္ၾကသည့္ နည္းတူ
ရဟန္းတို႔သည္
မၾကာခဏစည္းေ၀း၍ သံဃာကိစၥမ်ားကို
အညီအညြတ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသမွ်ကာ
လပတ္လံုး
ၾကီးပြားတိုးတက္ရန္ရွိ
သည္"

မဟာပရိနိဗၺာနသုတ္

"ပု႑ားၾကီး ငါဘုရားကြယ္လြန္ေသာအခါ ဤရဟန္း သည္ သင္တို႔၏ ကိုးကြယ္စရာ ျဖစ္လတၱံဟု
ဘုရားရွင္ ထားအပ္ေသာ တပါးေသာ ရဟန္းမွ်သည္ မရွိ "


အရွင္အာနႏၵာ

၁။ အုပ္စိုးသူ အစိုးရေကာင္း၊ မင္းေကာင္းတို႔မည္သည္ ဘက္လိုက္ျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားျခင္း၊
တိုင္းသူျပည္သား၊ လူအမ်ားတို႔အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းသည္ တရပ္၊
၂။ အုပ္စိုးသူ မင္းေကာင္း အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ တိုင္းသူျပည္သားတို႔အေပၚ
အမုန္းစိတ္ထား၍ ဆက္ဆံျခင္းမျပဳျခင္းသည္ တရပ္၊
၃။ အုပ္စိုးသူ မင္းေကာင္းအစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ တရားမွ်တမႈရွိေသာ တရားဥပေဒ
ကို ျပဌာန္းရာ၍ ေၾကာက္႐ြံ႕ထိတ္လန္႔မႈ မရွိျခင္းလည္း တရပ္၊
၄။ မင္းေကာင္း၊ အစိုးရေကာင္းတို႔မည္သည္ မိမိတို႔ျပဌာန္းလိုေသာ ဥပေဒကို ေကာင္းစြာ
သိနားလည္မႈရွိရမည္။ ငါ့မွာ ဥပေဒျပဌာန္းခြင့္အာဏာရွိသည္ဆိုကာမွ် သေဘာထားျဖင့္
ျပဌာန္းျခင္းမျပဳအပ္၊ တရားဥပေဒကို ျပဌာန္းရာ၌ အေၾကာင္း ယုတၱိ ခိုင္လံုမႈရွိျပီး စိတ္
ႏွလံုးေကာင္းျဖင့္သာ ျပဌာန္းရမည္။"
စကၠ၀တၳီသီဟနႏၵသုတ္

"ေယာက္်ားသည္ အစြမ္းသတၱိမရွိ၊ အမ်ိဳးယုတ္၏၊ နည္းေသာ ပညာရွိ၏၊
ၾကီးက်ယ္စြာေသာမင္း၏ အျဖစ္ကို ရေသာ္ တခဏျခင္းျဖင့္ေဖာက္ျပန္၏၊ ပရိသတ္ကို ဖ်က္ဆီး၏၊
ထိုသို႔ မထိုက္တန္ေသာ မင္းဆိုးမင္းညစ္အား
ျပည္သူတို႔က ညွဥ္းဆဲ ႏွိပ္စက္ရာသည္။ ျပည္သူတို႔က အျပစ္ ဒဏ္ခတ္ရသည္။
ျပည္သူျပည္သားတို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ မအုပ္ခ်ဳပ္ေသာ အုပ္စိုးသူ မင္းတို႔ကို အျပစ္ဒဏ္ ေပးရမည္။
ထို႔အျပင္္
မင္းကဲ့သို႔မက်င့္၊ ဓားျပကဲ့သို႔က်င့္ေသာ မင္းဆိုးမင္းယုတ္အားလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို မျပဳရာ”

မိလိႏၵပဥွာ

"အျပစ္မရွိတဲ့ တိုင္းသူျပည္သားေတြကိုသာ အျပစ္ဒဏ္ေပးျပီး တကယ့္လက္သည္ တရားခံ ကို ေတာ့ အျပစ္မေပးဘဲ ထားတဲ့မင္းဟာ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ မသင့္တဲ့မင္းျဖစ္တယ္..."

မဇၥ်နိမနိကာယ္

"အင္အားပါ၀ါကိုအသံုးျပဳျပီးလုပ္တဲ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ ခဏပဲခံတယ္။
ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာ စြဲစရာအျဖစ္မပါဘူး။
တကယ္တမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျ
ဖစ္္ဖို႔ကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လို တဲ့ စိတ္ဓာတ္အမွန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနမွသာ ျဖစ္ႏိုင္မယ္။"

“ေအာင္ႏိုင္ျခင္းသည္ အမုန္းတရားကိုသာ ပြားေစရာ၏၊
႐ႈံးနိမ့္သူကား ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရသည္၊
အႏိုင္အ႐ႈံးကို ပယ္ေသာသူသာလွ်င္ ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းသုခႏွင့္ျငိမ္းခ်
မ္းျခင္းကို ရႏိုင္သည္”

ဓမၼပဒ

"ပုဏၰား… အမ်က္ေဒါသထြက္သူ၊ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔ေသာသူ၊ ဂုဏ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကိုအျပစ္ဖို႔သူ၊ ေမွာက္မွားေသာ အယူကို ယူေသာသူ၊ ကလိန္က်ေသာသူ သာလွ်င္
၀သလ ( သို႕ ) သူယုတ္မာ ဟူ၍ သိအပ္၏။


"တစ္ၾကိမ္သာ ဖြားရေသာသတၱ၀ါကိုလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ၾကိမ္သာ ဖြားရေသာသတၱ၀ါကိုလည္းေကာင္း ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္တတ္၏။
အၾကင္သတၱ၀ါတို႔၌ သနားျခင္းမရွိ၊ ထိုသူကိုသူယုတ္ ( သို႕ ) လူယုတ္မာ ဟူ၍ သိအပ္၏

"လူမိုက္ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိလူမိုက္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုသိ၏။
ထိုသုိ႔ သိျခင္းေၾကာင့္ပင္ ထိုသူကို ပညာရွိဟုဆိုရ၏။
လူမိုက္ျဖစ္ပါလ်က္ မိမိကို္ယ္ကို ပညာရွိဟုထင္၏။
ထိုသူသည္ဟာ တကယ့္ လူမိုက္စစ္စစ္ျဖစ္၏"

ဓမၼပဒ၊ စာလတ္၊ ဂါထာ ၆၃

အ႐ူးနဲ႔တူတဲ့လူ သံုးဦး
- မိမိကိုယ္ကို၊ အလိုရွိရာ၊ ငါျပဳႏိုင္စြ၊ အစိုးဟု မွတ္ၾကသူ၀ယ္ ေသမင္းရယ္၏။ - အကယ္မာန္ကိုး၊ ေျမႏွင့္မိုးလို၊ အုပ္စိုးရသူ၊ ငါလွ်င္ဟူ၍၊ မွတ္ယူမင္း၀ယ္၊ ေျမၾကီးရယ္၏။ - သက္လွယ္ႏုထြား၊ ငါ့မယားက ဖြားသည့္သည္းခ်ာ၊ ငါ့သားသာဟု မွတ္ရွာသူ၀ယ္၊ မယားရယ္၏။ - ရယ္ဖြယ္အထူး၊ လူသံုးဦးကို၊ အ႐ူးတမွ်၊ နိမိတ္ျပရွင့္။
မယေဒ၀လကၤာသစ္၊ ပုေတၱာ၀ါဒီခန္း"ေကာင္းျမတ္ေသာ သုစ႐ိုက္တရားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဦးေဆာင္ပါကျမန္မာႏိုင္ငံၾကီးသည္ ဓမၼပါဒပါဌိေတာ္၊ အရဟႏၱ၀ဂ္ ဂါထာ ၉၈ လာအတိုင္း ယေန႔ကမၻာ့ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားႏွင့္ာလွ်င္
- ရြာအဆင့္မွ် ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ ေတာအဆင့္မွ် ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ - ခ်ိဳင့္၀ွမ္းအဆင့္မွ် ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ ၾကည္ကုန္းအဆင့္မွ် ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုစ႐ိုက္မ်ား ( သူယုတ္မ်ား ) မွ ကင္းေ၀သူတို႔ေနထိုင္ရာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤေျမျပင္တြင္ေမြ႔ေလ်ာ္ဖြယ္ အေကာင္းဆံုး ေဒသျဖစ္ပါ၏။


"တရားေသာတိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲသူဟာ အမွန္တရားကိုအလြဲသံုးစားမလုပ္ဘူး။"

အလင္းဆက္
၁.ဧျပီလ,၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment