Tuesday, April 27, 2010

လင္ကြန္း၏ ဂက္တီးစဘက္ မိန္႔ခြန္း

The image failed to load.

အေမရိကန္သမၼတ လင္ကြန္းရဲ့ ကမာၻေက်ာ္ ဂက္တီးစဘက္မိန္႔ခြန္းပါ။ မင္းေက်ာ္စြာ (ဆရာဦး၀င္းတင္-EFA) ဘာသာျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

လင္ကြန္း၏ ဂက္တီးစဘက္ မိန္႔ခြန္း

လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ရွစ္ဆယ့္ခုနစ္ႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဖခင္မ်ားဟာ ဒီအေမရိကတိုက္ေပၚမွာ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခု ေမြးဖြား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ျခင္းမွာ သေႏၶတည္ၿပီး၊ လူးသား အားလံုးကို တန္းတူရည္တူ ဖန္တီးထားတယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာ ရည္စူးျမႇဳတ္ႏွံထားတဲ့ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။

ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲႀကီး တစ္ပြဲကို ဆင္ႏႊဲေနရပါတယ္။ ဒီစစ္ပြဲဟာ အဲဒီႏုိင္ငံ ဒါမွမဟုတ္ ဒါေလာက္ လြတ္လပ္ျခင္းကို စိတ္ကူးပံုေဖၚခဲ့တဲ့ ဘယ္ႏိုင္ငံမဆို ၾကာရွည္ခံႏိုင္ရည္ ရွိမရွိ စမ္းသပ္တဲ့ စစ္ပြဲလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီစစ္ပြဲႀကီးရဲ့စစ္ေျမျပင္တစ္ခုမွာ ေတြ႔ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ အဲဒီ စစ္ေျမျပင္ရဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကို ဒီႏိုင္ငံရွင္သန္ဖို႔ အသက္ေပးခဲ့ၾကသူမ်ားရဲ့ ေနာက္ဆံုး နားခိုရာအျဖစ္ သတ္မွတ္ဖို႔ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီလို လုပ္တာဟာ အင္မတန္ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ဒီေနရာ၊ ဒီေျမျပင္ကို ပိုမိုက်ယ္ျပန္တဲ့ သေဘာနည္းနာ အရေတာ့ ျမင့္ျမတ္တဲ့ နယ္ေျမအျဖစ္ မသမုတ္ႏိုင္ပါဘူး။ ဒီမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ သူရဲေကာင္းမ်ား (က်ဆံုးသူမ်ားေရာ အသက္ရွင္ေန သူမ်ားပါ)၊ အဲဒီသူရဲေကာင္းမ်ားက ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ႏံုနဲ႔လွတဲ့ အာဏာနဲ႔ ထပ္ျဖည့္ဖို႔၊ ႏႈတ္ယူဖို႔ မလိုေအာင္ ဒီေနရာကို ျမင့္ျမတ္တဲ့ နယ္ေျမအျဖစ္ သမုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီမွာေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို ကမာၻက ၾကာရွည္ေလးျမင့္ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္မွာမဟုတ္ေပမဲ့ အဲဒီ သူရဲေကာင္းေတြရဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေမ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ တာ၀န္က ဒီမွာ တိုက္ပြဲ၀င္ခဲ့ၾကသူမ်ား ေရွ႕က စြမ္းစြမ္းတမံ လုပ္ျပသြားတဲ့ မၿပီးေသးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမွာ ဘ၀ကိုျမႇဳပ္ႏံွ လုပ္ကိုင္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ေရွ႕မွာ ႀကီးမားျမင့္ျမတ္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြ ရွိပါတယ္။

* ဂုဏ္ျပဳခံ က်ဆံုးသြားသူမ်ား ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ထိ အျပည့္အ၀ျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္သြားတဲ့ လုုပ္ငန္းေတြကို တိုးျမႇင့္ျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔၊
* ဒီ က်ဆံုးသြားသူမ်ားဟာ အခ်ည္းႏွီးက်ဆံုးသြားတာ မဟုတ္ဘူးဆိုတာ စိတ္ထဲမွာ ျမင့္ျမင့္မားမား ပိုင္းျဖတ္ ထားဖို႔၊
* ဘုးရားသခင္ရဲ့ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္က ဒီႏိုင္ငံမွာ လြတ္လပ္ျခင္းဟာ အသစ္ ေမြးဖြားလာၿပီး ျပည္သူ လူထုအတြက္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ ျပည္သူ႔အစိုးရဟာ ကမာၻေျမေပၚက ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားဖို႔၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရည္စူးလုပ္ေဆာင္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

The image failed to load

The Gettysburg Address by Abraham Lincoln

"Fourscore and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation,conceived in liberty and dedicated to the proposition that all men are created equal.Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation or any nation so conceived and so dedicated can long endure. We are met on a great battlefield of that war.We have come to dedicate a portion of that field as a final resting-place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.But in a larger sense, we cannot dedicate, we cannot consecrate, we cannot hallow this ground. The brave men, living and dead who struggled here have consecrated it far above our poor power to add or detract.The world will little note nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living rather to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced.It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us - that from these honoured dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion - that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain, that this nation under God shall have a new birth freedom, and that government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth.""တစ္ခ်က္ေလး ေခ်ာ္လဲတာပါပဲ... ေသသြားလို႔ ျပန္မထႏိုင္တာမွ မဟုတ္တာ။"


"လူတခ်ဳိ ့ကို အျမဲတမ္း အရူးလုပ္လို ့ ရခ်င္ ရမယ္။
လူေတြအားလံုးကိုလည္း တစ္ခါတစ္ရံ အရူးလုပ္လို ့ ရခ်င္ ရမယ္။
ဒါေပမဲ ့လူအားလံုးကို အျမဲတမ္း အရူးလုပ္လို ့ေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။"

(ေအဗရာဟမ္ လင္ကြန္း-၁၈၀၉-၁၈၆၅)


“The tree of liberty must be watered periodically with the blood of tyrants and patriots alike.
It is its natural manure.”


Thomas Jefferson quotes (American 3rd US President (1801-09)With regards,
Alinsek
(23.April.2010)


1 comment: