Friday, June 4, 2010

ဗုဒၶဝါဒ အေပၚ ပညာရွင္မ်ား အျမင္

ုၶ"စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္မည့္ဘာသာ"


ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ စၾကာ၀ဠာတစ္ခုလံုး ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာတစ္ရားတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလာလိမ့္မည္။
ထိုဘာသာတစ္ရားသည္ တစ္ယူသန္၀ါဒ၊ တရားေသ၀ါဒမ်ားကိုလည္း ေရွာင္လြဲႏိုင္လိမ့္မည္။
သဘာ၀တရားနွင့္ ဘာသာတရား ႏွစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳမိသည့္ ထိုဘာသာတရားသည္ .....
ရုပ္နာမ္တရားကို ကိုယ္ေတြ႔ခံစားသိျမင္မႈႏွင့္ အဓိပၼါယ္ျပည့္၀သည့္ ေပါင္းစည္းညီညြတ္မႈအေပၚမွာ အေျခခံလိမ့္မည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ဗုဒၶဘာသာက အေျဖထုတ္ေပးလိမ့္မည္။
အကယ္၍သာ ေခတ္သစ္သိပၹံနည္းက်လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျဖထုတ္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည့္ ဘာသာတရားတစ္ခုရိွလာမည္ဆိုလွ်င္
ထိုဘာသာတရားသည္ ဗုဒၶဘာသာပဲျဖစ္လိမ့္မည္။
"ကမၻာေက်ာ္ သိပၹံွဆရာၾကီး ေဒါက္တာအဲလဘတ္ အိုင္စတိုင္း"

"ဘယ္အရာမွ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္ထက္ ပို၍ မသာလြန္ မေကာင္းျမတ္"
ဗုဒၶဘာသာ ဟုတ္ေသာ္ရိွ၊ မဟုတ္ေသာ္ရိွ ကၽြႏ္ုပ္သည္ကမၻာေပၚရိွ ဘာသာတရားအားလံုးကို ေလ့လာခဲ့ျပီးျဖစ္ဧ။္
လွပတဲ့အရာမွာေရာ၊ ျပည့္စံုကံုလံုတဲ့အရာမွာပါ ဗုဒၶဘာသာရဲ႔ အမွန္တရား အရိယသစၥာေလးပါးနဲ႔ မဂၢင္ရွစ္ပါးဆိုတဲ့
အက်င့္လမ္းစဥ္ထက္ပို၍ သာလြန္ေကာင္းျမတ္တဲ့အရာ တစ္ခုမွ်မေတြ႔ပါ။
ထိုလမ္းစဥ္ႏွင့္အညီ ကိုယ္ဘ၀ကို ပံုေဖာ္ေရးအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ ေက်နပ္ေရာင္ရဲပါဧ။္ ။
(ပါေမာၡရိုက္-စ္ ေဒးဗစ္)

"လူ႔ဘာသာတရား"
ေကာင္းကင္ထက္မွာ ေန လ ရိွေနသေရြ႔ ေျမကမာၻေပၚမွာ လူသားေတြတည္ရိွေနသေရြ႔ ကာလပတ္လံုး ဗုဒၶဘာသာရိွေနမွာပါ။
အၾကာင္းမူရင္းသည္ လူ႔ဘာသာတရား ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပါပဲ။
(သီရီလကၤာ ၀န္ၾကီးခ်ဴပ္ေဟာင္း ဘဒၵရာႏိႈက္)


ဗုဒၶဝါဒသည္္ ဒီမိုကေရစီလႈပ္ရွားမႈျဖစ္ျပီး ဘာသာေရး တြင္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး တြင္လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီကို ထိန္းသိမ္းက်င့္သံုးျခင္း ျဖစ္သည္။
(ေဒါက္တာ အမ္ဘာခါ)

"မူ၀ါဒျဖင့္ေနရေသာ ဘ၀"
ဗုဒၶဘာသာသည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒျဖင့္ ေနထိုင္ရေသာဘ၀မဟုတ္၊ မူ၀ါဒျဖင့္ေနထိုင္ရေသာဘ၀ျဖစ္ဧ။္ ။
အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ သည္းခံေရးဘာသာတရားတစ္ခုျဖစ္ဧ။္ ။
ယင္းသည္ ေနမင္းေအာက္ရိွ စိတ္ေကာင္းေစတနာ အရိွဆံုးစနစ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
(ခရစ္ယာန္ဘုန္းေတာ္ၾကီး ဂ်ိဳးဇတ္၀ိန္း)

"အျမင့္ျမတ္ဆံုးလူသား"
သင္သည္အကယ္၍ အျမင့္ျမတ္ဆံုး လူသားတစ္ေယာက္ကို ေတြ႔ျမင္လိုပါက
သူဖုန္းစားတို႔ အ၀တ္သကၤန္းကို ၀တ္ရံုဆင္ျမန္းထားေသာ (သာကီ၀င္မင္းသား) ဘုရင္တစ္ပါးကို ၾကည့္လိုက္ပါ။
သူဧ။္ ၾကည္ညိဳေလးစားဖြယ္ စင္ၾကယ္သန္႔ရွင္းမႈသည္ လူ႔ေလာကတြင္ ၾကီးျမတ္လွပါေပဧ။္ ။
(မူဆလင္ ကဗ်ာဆရာ - အပၹၵဒူလ္ အတာဟီယ)

"ျမတ္ဗုဒၶဧ။္ ပဋိေသ၀၀ိႆဇၹနာ"
ဥပမာအားျဖင္ဆိုရေသာ္ အိလက္ထရြန္ဧ။္ အေနအထားသည္ တစ္မ်ိဴးတစ္စားတည္းေလာဟု ေမးလာခဲ့ေသာ္ မဟုတ္ဟုဆိုရပါမည္။
အိလက္ထရြန္ဧ။္ အေနအထားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲေနပါသေလာဟု ေမးလာခဲ့ေသာ္ မဟုတ္ဟုဆိုရပါမည္။
ေသသည့္ေနာက္ကာလ၌ အတၱ၏ အေျခအေနႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေမးခံလာရသည့္အခါ အထက္ပါအေျဖမ်ိဳးကို ဗုဒၶက ေပးေတာ္မူခဲ့၏။
သို႔ေသာ္ယင္းအေျဖမ်ိဳးသည္ ဆယ့္ခုႏွစ္၊ ဆယ့္ရွစ္ခုႏွစ္ သိပၹံပညာ၏ အစဥ္အလာႏွင့္ ယဥ္ပါးျခင္းမရိွေသးေခ်။
(ေဂ်ာေရာဘတ္ အိုပင္ဟိုးမား)

အခုေလာက္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလၾကီး တေလွ်ာက္လံုး
အခ်ုုုဴပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုးလာေသာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားက အျခားဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ကြတ္ျမတ္သည္ဟူေသာ
မွတ္တမ္းမွတ္ရာဟူ၍ ရွည္လ်ားၾကာျမင့္လွသည့္ ဗုဒၶဘာသာသမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ကၽြႏု္ပ္မေတြ႔ရပါေခ်။
(ပါေမာကၡ ရိုင္းစ္ ေဒးဗစ္)

ၼၥၼၷၠၦၦၱၭၭႅဤအရာတြင္ ျမတ္ဗုဒၶသည္ ထာ၀ရတည္ရိွေသာ သစၥာတရားတို႔၏ တန္ဖိုးကို တိတိလင္းလင္း ရွင္္းျပေတာ္မူသည့္အျပင္
အႏိၵယႏိုင္ငံ၏ ကိုယ္က်င့္တရားကိုပါ တိုးတက္ျမင္းမားေစခဲ့၏။
ျမတ္ဗုဒၶသည္ ကမၻာေလာကၾကီးအား ေပးအပ္ထားသည့္ အၾကီးျမတ္ဆံုးေသာ သူေတာ္စင္ ပညာရိွ လူ႔ဂေဂးၾကီးတစ္ဦးျဖစ္ပါေပ၏။
(အေနာက္တိုင္းသားဦးေဆာင္ေတြးေၚရွင္ အယ္လ္ဘတ္စဆိတ္စာ)

ကမၻာစိတ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာရုပ္ပိုင္းယဥ္ေက်းမႈတို႔ ထြန္းကားေရးအတြက္
လူ႔သမိုင္းေၾကာင္းရိွ အျခားေသာၾသဇာအာဏာထက္ ဗုဒၶဘာသာတရားေတာ္က ပို၍လုပ္ေဆာင္ထားပါျပီ။
(အိပ္ခ်္ဂ်ီ၀ဲလ္)

ေခတ္သစ္သိပၹံပညာ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆို္င္ယွဥ္ျပိဳင္မည့္ ဘာသာတရားတစ္ခု ရိွသည္ဆိုပါလွ်င္
ယင္းသည္ဗုဒၶဘာသာပင္ လွ်င္ျဖစ္ရပါမည္။
(အယ္လ္ဘတ္ အိန္းစတိန္း)

"အမွန္ျမင္သူ၏စကား"
သင္ဟာတကၠသိုလ္က ဘြဲ႔ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု(သို႔) ကားသစ္တစ္စီး (သို႔) အသံအလြန္ေကာင္းသည့္ စတိရီယို ကတ္ဆတ္တစ္လံုး
ဒါမွမဟုတ္ ကမၻာဘယ္အရပ္ေဒသမဆို လြတ္လြတ္လပ္လပ္သြားလာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးဆိုတာ
တကယ္ပဲေက်နပ္မႈေပးႏိုင္ပါတယ္လို႔ ့ သင္ ဆိုမယ္ ဆိုပါေတာ့ ။
ဒါဆိုရင္ ကၽြန္မေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေနာက္နိုင္ငံသားေတြဟာ ဒါေတြကို ၾကိဴးစားရယူရင္းနဲ့ပဲ ၀မ္းနည္းမႈ၊ စိုးရိမ္ပူပန္ရမႈေတြ ေတြၾကံဳေနရပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ဒိလို တပ္မက္မႈအဖံုဖံုကို ေလးေလးနက္နက္စဥ္းစားသံုးသတ္ ေလ့လာၾကည့္ေစခ်င္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မဟာ အဲ့ဒီက်င့္စဥ္မ်ားကို အားရေက်နပ္မႈ မရိွခဲ့ပါဘူး။
၁၉၇၆-ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ဗုဒၶဘာသာတရားရိပ္သာတစ္ခုမွာ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႔ သစၥာေလးပါး တရားနဲ့ လကၡာေရးသံုးပါးအေၾကာင္းကို ပတမဆံုးနာၾကားရပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္ကစျပီး ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားတဲ့ တရာေတာ္မွလြဲ၍ ဘယ္အေတြးအေခၚ အယူအဆကိုမွ အားရေက်နပ္မႈမရိ်ခဲ့ပါ။
ဘာဘရာဂ်င္နပ္စ္(အေမရိကန္)
--


ALS (၄.ဇြန္လ. ၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment