Thursday, July 1, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဂ်ပန္စစ္တပ္ အေပၚအျမင္

ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗမာျပည္ႀကီးကို ဘယ္ေတာ့မွ သစၥာမေဖာက္ပါဘူး။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း


ဗုိလ္မွဴးႀကီး စူဇူကီး ေခၚ ဗုိလ္မိုးႀကိဳး (ေရွ႕ဆံုးတန္းမွ ျမန္မာ့ ပုဆိုး၊ တုိက္ပံုအက်ႌႏွင့္ ေခါင္းေပါင္း ေပါင္းထားသူ)
ႏွင့္ ရဲေဘာ္ သံုးက်ိပ္ဝင္ အခ်ိဳ႕


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ဂ်ပန္စစ္တပ္ အေပၚအျမင္


ကၽြြန္ေတာ္ ဂ်ပန္ျပည္ကို ေရာက္စက ကၽြန္္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အၾကံအစည္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲံ့ပါတယ္၊ ႀကိ ဳးစားခဲံ့ေသာ္လည္း ပထမ ဂ်ပန္ဘုရင္က ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အၾကံအစည္ကို သေဘာမတူအသိအမွတ္ မျပဳခဲ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔႔ဟာ ဂ်ပန္ ျပည္မွာ ေသာင္မတင္ ေရမက် အေျခဆုိက္ေတာ့ မလုိျဖစ္ခဲ့ပါတယ္ ၊ သို ႔ေသာ္လဲ ေနာက္ဆံုး မိနာမိ ေခၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗိုလ္မိုးႀကိဳးရဲ႕ ေဆာင္႐ြက္ ေစ့စပ္ ခ်က္ေၾကာင့္ ကၽြန္္ေတာ္ရဲ႕ အႀကံအစည္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႔အားလုိေလေသးမရွိ ကူညီခဲ့့ပါတယ္။

ဟိုတုန္းက အၾကံအစည္ ဟာ ဘာလဲဆိုရင္ ဗမာျပည္တြင္းက သူပုန္ထၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႔က ဗမာျပည္ ကို လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ ဝင္တုိက္ဖို႔ပါပဲ၊ ဒါကိ ု ဗိုလ္ မိုးၾကိ ဳးအား ရွင္းျပၿပီး သူက တဖန္ေစ့စပ္ ေပးသည္ ့ အတြက္ ဒီလုိအေျခေရာက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ အခ်ိန္အခါမွာ အဂၤလိပ၊္ အေမရိကန္ တို႔ႏွင္ ့ ဂ်ပန္ ဟာ စစ္ေရး မစရေသးပါ၊ တုိင္းျပည္ အားလံုး ေအးေအးေဆးေဆး ေနတဲ့အခါ ျဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ တိ ု ႕ရဲ႕ အၾကံဟာလဲ ပ်က္ရေတာ့ မလုိ ျဖစ္ေနတဲ့ အေတာအတြင္း ဗုိလ္မုိးႀကိဳးရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ဒီအေျခအေန ေရာက္ ခဲ့ ရပါတယ္။

ဒီ အျပင္ ဗိုလ္ မိုးႀကိဳးနဲ႔ ဂ်ပန္ ျပည္ရွိ ဂ်ပန္မ်ား အားလံုးဟာ ကၽြန္ေတာ္ တို႔႔ကိုသားအရင္းပမာ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့့ ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္ ဗိုလ္မိုးႀကိဳး ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ယိုးဒယားမွာ လူအနည္းငယ္ ႏွင့္ ့ဘီအိုင္ေအ စတင္ ဖြဲ႕စည္ းကာ ေတာေတာင္ တို ႔ကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး မ်ားစြာ အပင္ပန္းခံရ ဆင္းဆင္ းရဲရဲႏွင့္ ့ထမင္းအငတ္ငတ္ ၊ မစားရတနပ္ ၊ စားရတနပ္ နဲ႔ ထမင္းေတြ႕လဲ ထမင္းခ်ည္း ပဲ စားရၿပီး ဒုကၡ ႀကီးစြာခံခဲ့ရပါတယ္။

ေရွ းတုန္ းက အေလာင္ းဘု ရား၊ ဆင္ ျဖဴရွ င္ ၊ ဘု ရင္ ့ ေနာင္ စတဲ့ ေရွ းျမန္မာ ဘုရင္ေတြဟာ ယုိးဒယား ကို စစ္ခ်ီတက္တာကို စာမွ ာ ေတြ႕ရေတာ့ ဒီေလာက္ ဒုကၡေရာက္မယ္ မထင္ခဲ့ မိဘူး၊ အခု လုိ ကိုယ္တုိင္ ေတာေတာင္မ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ ရေတာ့ တေတာင္တက္မိတိုင္း ေရွးျမန္မာ ဘုရင္ေတြရဲ႕ ဇြဲသတၲိ၊ စစ္သည္မ်ားရဲ႕ စြမ္းရည္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးမိပါတယ္။

ဒီလုိိအခါမွာ လမ္းတေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ပါလာခဲ့ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြဟာ အခ်ိဳ႕လည္းဖ်ားသူ ဖ်ား၊ေသသူ ေသ၊ ဖ်ားတဲ့ လူ ကိုလဲျပဳစုစရာ ဘာမွမပါ၊ ေဆးရံုမရွိ ၊ဘာမရွိ နဲ႔ ဒီလုိဖ်ားခဲ့ၾကေတာ့လမ္း မွာပဲပစ္ တန္ ပစ္ ခဲ့ ရတယ္ ၊ အခ်ိ ဳ႕လဲ ရန္ သူ ေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကရၿပီ း အသတ္ ခံ ခဲ့ ၾကရတယ္ ၊ အခ်ိ ဳ႕လဲ ဗမာျပည္ တြင္ းသတင္းယူ သတင္းပို ႔ၾကတဲ့ ရဲေဘာ္ေတြလဲ ရန္သူ ဖမ္းမိၿပီး အသတ္ခံ ခဲ့ ၾကရတယ္။

သို႔ေသာ္လဲ ကၽြန္ေတာ္ တခု ျမင္ရတာေတာ့ ေခါင္းေပါင္းစ ေထာင္ၿပီး ရာထူးရဖို႔ အေရး အတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကတာ ေတြ႕ျမင္ ရတယ္ ၊ အခ်ိ ဳ႕လူ ႀကီ း လူ ေကာင္းေတြက ဘီအိုင္ေအကို တို႔႔မီး ႐ႈိ့ မီး လုပ္တာေတြေတြ႕ရ၊ ဟုိ ႐ႈပ္ဒီ ႐ႈပ္လု ပ္ ၾကတာေတြ ျမင္ ရၾကားရေတာ့ အမ်ားႀကီ း ဝမ္းနည္းမိတယ္ ၊ ဒီလုိိလူမ်ိဳးေတြသာ မ်ားေနရင္ ဗမာျပည္ ဟာ လြတ္လပ္ေရးရမွာ မဟုတ္ဘူး။

အခုလို မၾကံဳစဖူးေအာင္ ေပၚေပါက္ လာခဲ့ ရတဲ့ အခါ အခြင့္ ေကာင္း အခ်ိန္ႀကီးမွ ာ လူႀကီးေတြဟာ ဒီလုိိလု ိ က္ ၿပီ း ႐ႈပ္ ေနၾကမဲ့ အစား ညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ နဲ႔ တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ စုေပါင္းၿပီး ေဆာင္႐ြက္ ၾကဖို ႔ကို ကၽြန္ေတာ္ တိုက္တြန္း လုိပါတယ္။

[bojyoke+aungsan.jpg]


ဗမာျပည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားဟာလဲ ဗမာျပည္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ မိမိတို ႔ တာဝန္ကို ႀကိဳးစားၾကၿပီးေဆာင္ ႐ြက္ သင္ ့ ပါတယ္ ။ ဗမာေတြ အရင္ က စိ တ္ မ်ိ ဳး မထားၾကဘဲ အားလံုး စု ေပါင္းၾကၿပီးညီညီ ၫြတ္ၫြတ္ ေဆာင္႐ြက္ ၾကပါ၊ ညီၫြတ္ ဖို ႔ဟာ အေရးႀကီ းဆံုး အခ်က္ ျဖစ္ ပါတယ္ ၊ စစ္ ဘက္တာဝန္ကေတာ့ မလစ္ဟင္းရေအာင္ ကၽြန္္ေတာ္ ေဆာင္႐ြက္ပါမယ္၊ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဗမာျပည္ႀကီးကို ဘယ္ေတာ့ မွ သစၥာ မေဖာက္ပါဘူး၊ ႏုိင္ငံေရးဘက္က ဆိုရင္ တုိင္းျပည္ ေခါင္းေဆာင္လူႀကီးေတြရဲ႕ တာဝန္ ပဲ၊ ကိုယ့္တာဝန္ ကိုယ္ေက်ပြန္ ေအာင္လုပ္ သြားၾကဖို ႔ပါပဲ။

ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဘီအုိိင္ေအ ထဲမွာလဲ ဝင္ လာကတည္ းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ လူေတြ ေတြ႕ရတယ္ ၊ကၽြန္္ေတာ္တုိိ႔ ဗမာေတြဟာ အဂၤလိပ္ လက္ထက္က ဆိုရင္ အဂၤလိပ္အတု အေတာ္ခိုုးခဲ့ ၾကတယ္၊ အခု ဒီ အဂၤလိပ္ အေတြး အဂၤလိပ္ အယူ မကုန္ၾကေသးတဲ့ အတြက္ ဒီလုိ စိတ္ေတြမ်ားေနတာကို ေတြ႕ရတယ္၊ အခ်ိ ဳ႕ တပ္မေတာ္သားေတြနဲ႔ ဗိုလ္ေတြကလဲ ဟုိ က ေမာ္ေတာ္မ်ား သိမ္း ဒီမွာ သြားေရာင္းနဲ႔ ႐ႈပ္ၾက၊ ေပြၾကတာေတြ အားလံုးကို ကၽြန္္ေတာ္ သိပါတယ္၊ ဒီလူေတြ ၁၄-၅ ေယာက္ အျပစ္ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔ဂ်ပန္ျပည္ ကစၿပီး အနစ္နာခံ ခဲ့တာေတြကို မေထာက္ထားၾကဘဲ တပ္မေတာ္ႀကီး တခုလံုးကိုပံုၿပီး အျပစ္ ေျပာၾကတာေတြ၊ အၾကည္ညိဳ ပ်က္ေအာင္ လုပ္တာေတြကို ၾကားရေတာ့ အမ်ားႀကီးဝမ္းနည္းမိပါတယ္။

အရင္က လူႀကီးေတြကိုသာ အထင္အျမင္ ေသးခဲ့ေပမယ့္ အခု လူူငယ္ေတြကိုလဲ အထင္အျမင္မႀကီး ေတာ့ဘူး၊ စစ္ထဲဝင္လာၾကၿပီး ႐ႈပ္ေနတာကိုလဲ ဒီကေန႔က စၿပီး ရွင္းလင္း ျပစ္လုိက္ပါမယ္။ ဘီအိုင္ ေအကို လဲအသစ္ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ ဖို႔ဟာ စီစဥ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္ဗ်ားတုိ ႔ကလဲ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ စစ္တပ္ကို ဗမာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ ေနတဲ့ တပ္(သို႔) အမ်ိဳးအတြက္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ တပ္တုိ႔နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ တပ္လုိ႔သာ ေအာက္ေမ့ထားၾကပါ၊ အျခား ဟုိေတြးဒီေတြး အထင္မွား မေနၾကပါနဲ႔ ဒီ စစ္တပ္ ဟာ ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး အတြက္တည္ထားတဲ့ တပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလးေလးနက္နက္ႀကီး သိထားၾကဖို႔ပါပဲ။

ယခု ကၽြန္ေတာ္လဲ ဗမာျပည္မွ ာရွ ိတဲ့ ဂ်ပန္ဘုရင္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ ဘီအုိင္ေအ အတြက္ေရွ ႕ကို ဘယ္လု ိ စခန္းသြားၾကမယ္ ဆို တာကို တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြး ေနပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တပ္မေတာ္ႀကီးဟာ ဂ်ပန္ တပ္မေတာ္ႀကီးရဲ႕ ညီရင္းသဖြယ္ ျဖစ္ရမယ္၊ ညီ ဆို တာေတာင္ အားမကို းရတဲ့ ကေလးသူငယ္ လုိ မဟုတ္ဘဲ အားကိုးေလာက္ တဲ့ ညီ ျဖစ္ရမယ္ ။ သူတုိ႔႔နဲ႔ ရင္ေဘာင္တန္း တုိက္ေပးရမယ္ ့ ညီျဖစ္ရမယ္ ၊ ဂ်ပန္ ဟာ ကၽြန္ေတာ္ တုိ ႔ရဲ႕ ေက်းဇူ းရွင္ ျဖစ္တယ္။ ေက်းဇူး သိတတ္တဲ့ အေနနဲ႔ သူတုိ ႔ကို တိုက္ရာ လုိက္တိုက္ ေပးရမယ္။ ဒါမွ သူတုိ႔ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အားကိုးေလာက္တဲ့ ညီရယ္လုိ႔ ထင္မွတ္မယ္။ ဂ်ပန္ ျပည္မွာ ရာထူ းႀကီးသည္ ငယ္သည္ မဟုတ္ ဥပေဒအတုိင္း စစ္ထဲ မဝင္မေနရ လုိက္ၾကရတယ္ ။

[bojyoke+aungsan+(4).jpg]

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗမာေတြဟာ ဂ်ပန္ေတြရဲ႕ ဝီရိယ ရွိၾကပံု ၊ လုပ္ၾကပံု ၊ ကိုင္ၾကပံုေတြကို နည္းယူ ဖို႔ေကာင္းတယ္။ စင္စစ္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္ နဲ႔ အေမရိကန္ ဟာ လက္နက္အား လူအား ဂ်ပန္ထက္ သာေပမယ္ ့စိတ္ဓာတ္ ၊ ဝီရိယ၊ သတၲိ တိို႔မွာ ကြာျခားသြားေတာ့ အျပတ္အသတ္ ႐ႈံးၾကရတာပဲ၊ ဂ်ပန္ ေတြဟာျဖစ္ သလုိေန၊ ျဖစ္သလုိိထုိင္ ၊ ျဖစ္သလုိ စားၾကၿပီး ေတြ႕ၾကံဳ ၾကရတဲ့ အခက္အခဲ ဟူသမွ်ႀကိ ဳး စား ေက်ာ္လြန္ႏိုင္ၾကေအာင္ အလုပ္လုပ္ ခဲ့ၾကတယ္။ သူတုိ႔တေတြ လုပ္ၾကပံု၊ ကိုင္ၾကပံုမ်ားကို မ်ားမ်ားႀကီး အတုခိုးဖုိ႔ ေကာင္းတယ္။

ဗမာျပည္ မွာ ျပဳျပင္ၾကဖို႔ အခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီ း ရွိေသးတယ္။ ဒါေတြဟာ သူ တုိိ ႔ကို နည္းယူၾကၿပီး ျပဳေပမယ့္ ဘုရင္ေရွ႕ေတာ္ေမွာက္ က်ရင္ ဒါေတြအကုန္ ေပ်ာက္ၾကၿပီး ျပန္လည္တည္႔ၾကရတယ္။ ဒါေလာက္ အထိ သူတုိ႔ဟာ တုိင္းျပည္ နဲ႔ ရွင္ဘုရင္ ကို သစၥာေစာင့္ၾကတယ္ ဆိုတာ သိၾကရမယ္။ ကၽြန္္ေတာ္တို ႔ဟာ ဒီလုိ တိုးတက္ ႀကီးပြားေနတဲ့ ဂ်ပန္ျပည္ႀကီးရဲ႕ နည္းစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ နည္းယူ အတုခိုးၾကၿပီး ဗမာျပည္ႀကီးရဲ႕ တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ သင့္ ၾကပါတယ္။ ကဲ- ဒီေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္ ေတြ႕ၾကံဳ သိရွိခဲ့ ရတဲ့ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးေတြ အေၾကာင္းမ်ားေရာ ဂ်ပန္ေတြအဖက္ဖက္ က တုိးတက္ႀကီ းပြားလာခဲ့ ၾကတဲ့အေၾကာင္ း၊ စစ္ေရးအရ ေအာင္ျမင္စြာ အႏိုင္ ရရွိ လာၾကတဲ့အေၾကာင္ းမ်ားေရာ ခင္ဗ်ားတို႔တေတြ ေကာင္းေကာင္းသိရွိၾကရၿပီး မဟုတ္လား။

အဲဒီလုိ သိရွိ ၾကရၿပီးေတာ့ ကာ ကၽြန္ေတာ္ တိ႔ုဗမာလူမ်ိဳးေတြဟာ အလြန္ တိုးတက္ ထြန္းကား ႀကီးပြား လာခဲ့ၾကတဲ့ အေၾကာင္း၊ ကမာၻ႔ စစ္ေရးအရ ေနရာတကာ ေအာင္ျမင္ ေနၾကတာမ်ားကို အားက် အတုယူၾကၿပီး ကၽြန္ေတာ္ တို႔ဗမာျပည္ႀကီးတြင္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေအာင္ အထူးႀကိဳးစား၍ တကယ္ႀကီ းပြား တုိးတက္ေအာင္ အားထုတ္ ၾကပါလုိ ႔ ကၽြန္ေတာ္ တိုက္ တြန္းရင္း နိဂံုး ခ်ဳပ္ခဲ့ပါတယ္။

[bojyoke+aungsan+(5).jpg]


၁၃၊ ၇၊ ၄၂ တြင္လုပ္ခဲ့ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဗုိလ္မုိးႀကိဳး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သို႔အျပန္ ေလးစားၾကေသာအားျဖင္ ့ ခ်ီးက်ဴး ႏႈတ္ဆက္ပြဲမွ….

စုေဆာင္တင္ျပသူ ဘေလာ့ဂါ အလင္းဆက္

(၁. ဇူလိုင္လ.၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment